Slide Lid worden Zoek advocaat SSZ advocaten zijn gespecialiseerd
op het gebied van Socialezekerheidsrecht

Sociale zekerheid

Bijna iedereen in Nederland heeft wel eens te maken met het sociale zekerheidsrecht. Als werknemer, die ziek is of werkloos dreigt te worden of als werkgever als er een loonsanctie wordt opgelegd of ten onrechte een uitkering wordt toegekend. Of als uitkeringsgerechtigde wiens bijstandsuitkering wordt gekort. Of als gehandicapte die niet in aanmerking komt voor een voorziening. Of als iemand van wie de belastingdienst ineens toeslagen terugvordert. Het uitkeringsstelsel is buitengewoon ingewikkeld. Het tijdig inschakelen van een gespecialiseerde advocaat is daarom van groot belang.

Kosten

Particulieren met een laag inkomen kunnen meestal in aanmerking komen voor gesubisidieerde rechtsbijstand (de zgn. toevoeging). Dit houdt in dat het salaris van de advocaat wordt betaald door de Raad voor Rechtsbijstand en de cliënt een eigen bijdrage betaalt, waarvan de hoogte afhankelijk is van zijn inkomen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Komt u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking dan maakt u een afspraak met uw advocaat over het tarief dat in rekening wordt gebracht.

Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsrecht advocaten

De leden van de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Zij kunnen de cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem op het gebied van de sociale zekerheid.

De leden van de Vereniging beschikken over jarenlange ervaring in het Sociale Zekerheidsrecht. Daarnaast moeten de leden van de Vereniging jaarlijks tenminste 10 uur deelnemen aan nascholing op het gebied van sociale zekerheid. Eens in de drie jaar worden advocaten onderworpen aan een zogenaamde peer-review. Dat betekent dat er vijf willekeurig geselecteerde dossiers inhoudelijk worden bekeken door een andere advocaat. Deze advocaat bekijkt dan of de dossiers voldoen aan de door de vereniging opgestelde best-practices.

Voor particulieren

Uitkering stopgezet?

U krijgt een besluit, waarin staat, dat uw uitkering is geweigerd of stopgezet. U wilt bezwaar maken? U dient zo snel mogelijk een bezwaarschrift op te stellen en te sturen naar uw gemeente, het UWV of de Svb. Een SSZ advocaat kan u hier uitstekend bij helpen! Soms lijkt het indienen van een bezwaarschrift eenvoudig. De ervaring leert dat het tegendeel vaak het geval is.

Zoek contact met een advocaat!
Toon meer

Arbeidsongeschikt. Wat nu?

U bent arbeidsongeschikt geworden of uw klachten zijn verergerd. Het kan zijn dat u nog in dienst bent bij een werkgever en weer aan het werk moet.
Ook is denkbaar dat uw uitkering is geweigerd of stop gezet. Er komt dan ontzettend veel op u af en u kunt alle hulp gebruiken van een SSZ advocaat. Hoe moet u verder? Waar heeft u recht op?

Zoek contact met een advocaat!
Toon meer

Voorzieningen of een pgb geweigerd?

Gemeenten regelen allerlei voorzieningen voor mensen met een beperking (de Wmo). Daar gaat veel mis mee. Het duurt vaak veel te lang voordat besluiten worden genomen. U krijgt veel te weinig of niets. U wilt een pgb omdat u begeleiding wilt. Het kan ook zijn dat u langdurige beperkingen hebt (Wlz) en dan allerlei begeleiding of voorzieningen nodig heeft. Dit is vaak buitengewoon ingewikkeld. Hulp nodig?

Zoek contact met een advocaat!
Toon meer

Voor werkgevers

Loonsanctie opgelegd?

Als het UWV vindt dat u tekort bent geschoten in uw re-integratieverplichtingen kan het UWV een loonsanctie opleggen voor de duur van een jaar. Dat is een hoge kostenpost voor een werkgever. Tijdig en goed advies is van groot belang. Hulp nodig?

Zoek contact met een advocaat!
Toon meer

Recht op IVA?

Ongeveer 50% van de werknemers die een WIA-uitkering ontvangen zijn volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam. Dat kan een reden zijn om aan het UWV om een herkeuring te vragen. Of om te beoordelen of er mogelijk recht bestaat op een IVA-uitkering. Dat kan vele duizenden euro's per jaar aan kosten besparen. Hulp nodig?

Toon meer

Recht op WIA?

U vindt dat een werknemer ten onrechte een WIA-uitkering toegekend heeft gekregen. Dit heeft grote gevolgen voor de door u te betalen premie. Of het UWV terecht een uitkering heeft toegekend is complex. Advocaten kunnen kennisnemen van het volledige dossier inclusief de medische stukken. Hulp nodig?

Toon meer

Wetten

De Wajong

Jongeren die langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn kunnen in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. De Wajong is inmiddels een van de meest ingewikkelde wetten geworden en de kans op een uitkering is erg klein geworden. Jongeren die nog wel voor een Wajong-uitkering in aanmerking komen moeten ernstig beperkt zijn. Toch kan het zinvol zijn om een aanvraag in te dienen bij het UWV.

Toon meer

De Toeslagenwet (TW)

Als een uitkering op grond van de WW, ZW, WAO, WIA of Wajong onder het geldende minimum komt, is er recht op een aanvulling tot het geldende minimum afhankelijk van je leefsituatie. Deze toeslag wordt betaald door het UWV.

Toon meer

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht de gemeente te zorgen dat hun burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfredzaam blijven. Dat kan op allerlei manieren, maar ook door burgers individuele voorzieningen toe te kennen. Bijvoorbeeld door een persoonsgebonden budget, hulp bij het huishouden of een traplift. Gemeenten bezuinigen daar vaak te veel op of doen te lang over het afhandelen van aanvragen.

Toon meer

De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg gaat over mensen die 24 uur per dag en langdurig zorg nodig hebben. Dat kan in een instelling, maar ook thuis. De discussies over de omvang en aard van de zorg zoals al dan niet een persoonsgebonden budget, komen regelmatig voor.

Toon meer

De Wet Studiefinanciering (WSF)

Bij studiefinanciering gaat het meestal over problemen van al dan niet uitwonend zijn, studieduurvertraging, terugvordering van betaalde studiefinanciering en boetes.

Toon meer