Sociale zekerheid

Bijna iedereen in Nederland heeft wel eens te maken met het sociale zekerheidsrecht. Als werknemer, die ziek is of werkloos dreigt te worden of als werkgever als er een loonsanctie wordt opgelegd of ten onrechte een uitkering wordt toegekend. Of als uitkeringsgerechtigde wiens bijstandsuitkering wordt gekort. Of als gehandicapte die niet in aanmerking komt voor een voorziening. Of als iemand van wie de belastingdienst ineens toeslagen terugvordert. Het uitkeringsstelsel is buitengewoon ingewikkeld. Het tijdig inschakelen van een gespecialiseerde advocaat is daarom van groot belang.

Kosten

Particulieren met een laag inkomen kunnen meestal in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging). Dit houdt in dat de overheid de advocaat betaalt, terwijl de cliŽnt slechts een eigen bijdrage verschuldigd is. De bijdrage is afhankelijk is van het inkomen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl. Komt u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking dan maakt u een afspraak met uw advocaat over het tarief dat in rekening wordt gebracht.

Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsrecht advocaten

De leden van de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Zij kunnen de cliŽnten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem op het gebied van de sociale zekerheid.

De leden van de Vereniging beschikken over jarenlange ervaring in het Sociale Zekerheidsrecht. Daarnaast moeten de leden van de Vereniging jaarlijks tenminste 10 uur deelnemen aan nascholing op het gebied van sociale zekerheid. Eens in de drie jaar worden advocaten onderworpen aan een zogenaamde peer-review. Dat betekent dat er vijf willekeurig geselecteerde dossiers inhoudelijk worden bekeken door een andere advocaat. Deze advocaat bekijkt dan of de dossiers voldoen aan de door de vereniging opgestelde best-practices.

Voor particulieren

Uitkering stopgezet?

U krijgt een besluit, waarin staat, dat uw uitkering is geweigerd of stopgezet. U wilt bezwaar maken? U dient zo snel mogelijk een bezwaarschrift op te stellen en te sturen naar uw gemeente, het UWV of de Svb. Een SSZ advocaat kan u hier uitstekend bij helpen! Soms lijkt het indienen van een bezwaarschrift eenvoudig. De ervaring leert dat het tegendeel vaak het geval is.

Zoek contact met een advocaat!

Arbeidsongeschikt. Wat nu?

U bent arbeidsongeschikt geworden of uw klachten zijn verergerd. Het kan zijn dat u nog in dienst bent bij een werkgever en weer aan het werk moet.
Ook is denkbaar dat uw uitkering is geweigerd of stop gezet. Er komt dan ontzettend veel op u af en u kunt alle hulp gebruiken van een SSZ advocaat. Hoe moet u verder? Waar heeft u recht op?

Zoek contact met een advocaat!

 

Bijstand ingetrokken?

U krijgt geen bijstand (meer) van uw gemeente. U moet de uitkering terugbetalen. Heel snel kunt u dan uw huur en vaste lasten niet meer betalen. Wat moet u doen? In elk geval bezwaar maken. Maar soms moet u onduidelijkheden in uw leefsituatie of inkomenspositie ophelderen. Denkbaar is dat u een spoedvoorziening bij de rechter moet opstarten. Snel de juiste stappen zetten is meestal van wezenlijk belang. Juist kort na een besluit valt veel te verliezen of te winnen. U moet in elk geval bezwaar maken en niet afwachten of de instantie nog een keer naar uw zaak kijkt. Vaak moet u ook andere uitkeringen of voorzieningen aanvragen. Dit alles kan erg ingewikkeld zijn. Grote fouten liggen op de loer. Hulp nodig?

Zoek contact met een advocaat!

Voorzieningen of een pgb geweigerd?

Gemeenten regelen allerlei voorzieningen voor mensen met een beperking (de Wmo). Daar gaat veel mis mee. Het duurt vaak veel te lang voordat besluiten worden genomen. U krijgt veel te weinig of niets. U wilt een pgb omdat u begeleiding wilt. Het kan ook zijn dat u langdurige beperkingen hebt (Wlz) en dan allerlei begeleiding of voorzieningen nodig heeft. Dit is vaak buitengewoon ingewikkeld. Hulp nodig?

Zoek contact met een advocaat!

 


Voor werkgevers

Loonsanctie opgelegd?

Als het UWV vindt dat u tekort bent geschoten in uw re-integratieverplichtingen kan het UWV een loonsanctie opleggen voor de duur van een jaar. Dat is een hoge kostenpost voor een werkgever. Tijdig en goed advies is van groot belang. Hulp nodig?

Zoek contact met een advocaat!

Recht op IVA?

Ongeveer 50% van de werknemers die een WIA-uitkering ontvangen zijn volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam. Dat kan een reden zijn om aan het UWV om een herkeuring te vragen. Of om te beoordelen of er mogelijk recht bestaat op een IVA-uitkering. Dat kan vele duizenden euro's per jaar aan kosten besparen. Hulp nodig?

Zoek contact met een advocaat!

Recht op WIA?

U vindt dat een werknemer ten onrechte een WIA-uitkering toegekend heeft gekregen. Dit heeft grote gevolgen voor de door u te betalen premie. Of het UWV terecht een uitkering heeft toegekend is complex. Advocaten kunnen kennisnemen van het volledige dossier inclusief de medische stukken. Hulp nodig?

Zoek contact met een advocaat!Wetten

Procederen in sociale zekerheidszaken

Alle sociale verzekeringswetten zijn ingewikkeld. Procederen in sociale zekerheidszaken is nog ingewikkelder. Bezwaar maken is heel makkelijk maar dan? Hoe moet het verder, welke procedureregels gelden er eigenlijk? Wat moet wel en wat niet worden bewezen en hoe doe je dat dan en wanneer? Wat mag je verwachten van het UWV, de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of DUO en hebben zij zich wel aan de regels gehouden? De leden van onze vereniging zien helaas vaak dat het mis gaat als mensen zelf of met niet gespecialiseerde rechtshulpverleners in zee gaan. Wij zijn er van overtuigd dat voor de meeste problemen in het sociaal zekerheidsrecht geldt dat bijstand van een specialist onontbeerlijk is.

De Werkloosheidswet (WW) en de Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW).

Deze wetten zijn bedoeld om ingeval van werkloosheid te zorgen voor een uitkering. De meest voorkomende vragen gaan over de duur en de hoogte van de uitkering. Daarnaast komen vragen voor over solliciteren, hoe vaak moet dit en moet ik elk aanbod accepteren of mag ik ook een baan weigeren. Problemen kunnen zich voordoen bij ontslag, waarbij de werknemer zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De IOW is bedoeld voor degenen die op of na hun 60-ste werkloos zijn geworden. Beide wetten worden uitgevoerd door het UWV.

De Ziektewet, de WAO en de WIA

De ZW, de WAO en de WIA zijn ingewikkelde wetten, die voor een leek moeilijk te begrijpen zijn. Hoe is de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld? En wanneer heb ik recht op een IVA-uitkering? Zowel voor werknemers als werkgevers roepen beslissingen van het UWV altijd veel vragen op. Het probleem is ook dat er een medische en arbeidsdeskundige kant aan zit. Hoe kan het UWV vaststellen dat iemand de hele dag kan werken? En hoe zit het met de functies die de arbeidsdeskundige heeft aangewezen, bestaan ze wel en kloppen de lonen wel.

De loonsanctie

Als het UWV vindt dat een werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van een werknemer, kan het UWV een loonsanctie opleggen. De werkgever moet het loon dan een jaar lang doorbetalen. De werkgever kan weliswaar vragen om verkorting van de loonsanctie. Beter is om dat te voorkomen. Het zijn moeilijke problemen waarbij ook gekeken moet worden of de bedrijfsarts wel zijn werk goed heeft gedaan en zo nee, of de schade die werkgever lijdt verhaald kan worden. Het UWV kan ook ten onrechte geen loonsanctie opleggen. De werknemer lijdt dan schade. Deze kan op het UWV worden verhaald.

De Wajong

Jongeren die langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn kunnen in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. De Wajong is inmiddels een van de meest ingewikkelde wetten geworden en de kans op een uitkering is erg klein geworden. Jongeren die nog wel voor een Wajong-uitkering in aanmerking komen moeten ernstig beperkt zijn. Toch kan het zinvol zijn om een aanvraag in te dienen bij het UWV.

De Toeslagenwet (TW)

Als een uitkering op grond van de WW, ZW, WAO, WIA of Wajong onder het geldende minimum komt, is er recht op een aanvulling tot het geldende minimum afhankelijk van je leefsituatie. Deze toeslag wordt betaald door het UWV

De Participatiewet, IOAW. IOAZ en het Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)

De Participatiewet is het vangnet van de sociale zekerheid. Als je geen recht hebt op een andere uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Gemeenten zijn heel kritisch en doen uitvoerig onderzoek. De inbreuk op het privť-leven wordt vaak als buitengewoon heftig ervaren. Discussies ontstaan vaak over al dan niet samenwonen, het woonadres, inkomsten en/of vermogen zoals bankrekeningen of bezittingen al dan niet in het buitenland. Ook is er regelmatig discussie over de vraag of men wel of niet kan werken en zo ja of en welke hulp nodig is. Terugvordering van betaalde uitkeringen en het opleggen van boetes komt veel voor. Ook hier is deskundige hulp onontbeerlijk. De IOAW is voor langdurig werklozen die zijn geboren voor 1 januari 1965 en die geen recht meer hebben op een WW-uitkering. Het verschil met de Participatiewet is dat de gemeente niet kijkt naar het vermogen.Een eigen huis hoeft dus niet te worden 'opgegeten'. De BBZ en IOAZ zijn regelingen voor zelfstandigen die tijdelijk of blijvend in de problemen zijn gekomen en geen of onvoldoende middelen van bestaan meer hebben.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht de gemeente te zorgen dat hun burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfredzaam blijven. Dat kan op allerlei manieren, maar ook door burgers individuele voorzieningen toe te kennen. Bijvoorbeeld door een persoonsgebonden budget, hulp bij het huishouden of een traplift. Gemeenten bezuinigen daar vaak te veel op of doen te lang over het afhandelen van aanvragen.

De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg gaat over mensen die 24 uur per dag en langdurig zorg nodig hebben. Dat kan in een instelling, maar ook thuis. De discussies over de omvang en aard van de zorg zoals al dan niet een persoonsgebonden budget, komen regelmatig voor.

De AOW en de Anw

De AOW is bedoeld voor degenen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De meeste problemen bij de AOW gaan over al dan niet samenwonen of al dan niet duurzaam gescheiden leven. Als de AOW en het pensioen samen onder het bijstandsniveau zitten, dan kan de SVB een aanvullende bijstandsuitkering betalen. De Anw is de algemene nabestaandenwet. Deze wet geeft maar een heel beperkte bescherming als een partner komt te overlijden. Het is verstandig om hiervoor aanvullende regelingen te treffen.

De Wet Studiefinanciering (WSF)

Bij studiefinanciering gaat het meestal over problemen van al dan niet uitwonend zijn, studieduurvertraging, terugvordering van betaalde studiefinanciering en boetes.